Hiệu chuẩn thiết bị đo lường tại Công Ty Khí Thấp Áp Dầu Khí Viêt Nam