LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ...
Phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 : 2005 và đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA)...
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.
Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá ...
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh,...
Một trong những hoạt  động hữu hiệu nhất của TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II nhằm hỗ trợ  cho công tác kiểm định là giám sát qu...
Thông tin, tư vấn, đo kiểm  và chuyển giao công nghệ về môi trường Công nghiệp - Lập kế hoạch, đo kiểm giám  sát về lĩnh vực môi t...