• Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện; đào tạo công nhân hàn áp lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp.