TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II là cơ quan được chỉ định thực hiện việc kiểm định nhà nước đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định Kỹ thuật An toàn lao động số 11/GCN-KĐ.
Phòng thí nghiệm đã áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 : 2005 và đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận, ký hiệu : VILAS 726.
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng.
Các dịch vụ Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) do TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II cung cấp cho phép kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của kim loại và các mối hàn khi chế tạo cũng như sau một thời gian sử dụng.
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện và cấp giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn cho công nhân vận hành: nồi hơi, thiết bị chịu áp lực, thiết bị lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện; đào tạo công nhân hàn áp lực theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
Một trong những hoạt động hữu hiệu nhất của TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP II nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định là giám sát quá trình chế tạo các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Việc theo dõi quá trình chế tạo là biện pháp hiệu quả nhất để đảm bảo chất lượng thiết bị.
Thông tin, tư vấn, đo kiểm và chuyển giao công nghệ về môi trường Công nghiệp - Lập kế hoạch, đo kiểm giám sát về lĩnh vực môi trường trong nghành công nghiệp - Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ các dịch vụ xử lý chất thải, nước thải - Thực hiện kiểm toán năng lượng - Thực hiện tư vấn, chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng.