Trung tâm Kiểm định công nghiệp II là đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thực hiện chức năng về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm tra giám sát, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn, huấn luyện dịch vụ về kỹ thuật an toàn và an toàn, vệ sinh lao động và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật an toàn khác theo quy định của pháp luật... cụ thể như sau:

1. Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, giám định, thẩm định đối với:

a) Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

b) Thiết bị, dụng cụ điện làm việc ở môi trường không có nguy hiểm về khí cháy, bụi nổ.

c) Máy, thiết bị, vật tư là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của các Bộ quản lý ngành.

d) Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực, hệ thống đường ống chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm.

đ) Phương tiện đo, chuẩn đo lường.

e) Dây chuyền công nghệ, thiết bị, đồ dùng thuộc các lĩnh vực: Điện, điện phòng nổ, điện tử, cơ khí, luyện kim, khai khoáng, hóa chất, dầu khí.

ê) Đập, hồ chứa nước

g) Máy, thiết bị, vật tư khác.

2. Công tác đào tạo, huấn luyện:

a) Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng đào tạo một số ngành nghề, bao gồm: kiểm tra đánh giá mối hàn; kiểm tra không phá hủy; hàn áp lực; vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; kỹ năng quản lý; kỹ năng thực hành xã hội.

b) Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; an toàn đối với các ngành nghề, lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

c) Huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn cho người quản lý, vận hành, sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của các Bộ quản lý ngành.

d) Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho kiểm định viên các lĩnh vực Trung tâm tham gia hoạt động kiểm định.

đ) Huấn luyện nghiệp vụ về quản lý an toàn hoặc có liên quan đến an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

3. Cung cấp các dịch  vụ:

a) Thử nghiệm, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn: thiết bị điện, điện tử, thiết bị cơ khí, áp kế, nhiệt kế, van an toàn và các thiết bị công nghiệp khác.

b) Kiểm tra kỹ thuật an toàn, kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng.

c) Kiểm tra đánh giá chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình sản xuất.

d) Kiểm toán năng lượng, thử nghiệm hiệu suất năng lượng, dán nhãn hiệu suất năng lượng, tư vấn chuyển giao các giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng tiên tiến, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

đ) Kiểm tra mối hàn, kiểm tra kim loại, và các vật liệu khác bằng các phương pháp phá hủy, không phá hủy.

e) Tư vấn, kiểm tra, đánh giá về an toàn điện, điện trường, từ trường, điện từ trường và vẽ bản đồ cường độ điện trường, hệ thống chống sét, tiếp đất thiết bị điện, thiết bị áp lực, thiết bị phòng cháy nổ.

g) Bảo trì, sửa chữa, giám định kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị công nghiệp.

h) Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, chuyển giao công nghệ đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị và vật tư khác.

i) Tư vấn, thẩm định giải pháp kỹ thuật an toàn; giám sát, quản lý an toàn thiết kế thi công các công trình công nghiệp.

k) Tư vấn, đánh giá rủi ro; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống quản lý an toàn và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

l) Tư vấn và phối hợp với các đơn vị chức năng đào tạo để thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý trong doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn ISO.

m) Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường. Tư vấn lập hồ sơ dự án môi trường; vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải; kế hoạch ứng phó sự cố môi trường; hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, nước biển; đánh giá sự bồi lắng, sạt lở lòng hồ, thủy vực; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn, công nghệ tái chế; lập báo cáo kiểm toán môi trường, kiểm kê khí nhà kính.

5. Thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường được cấp thẩm quyền giao.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, an toàn và môi trường công nghiệp theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác do Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giao.

Với đội ngũ cán bộ, viên chức là Thạc sĩ, Kỹ sư, kiểm định viên, kỹ thuật viên lành nghề nhiều kinh nghiệm, luôn được bồi huấn đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ với phương châm “An toàn là trên hết”, chúng tôi cam kết sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn trong lĩnh vực An toàn và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác trong các lĩnh vực khác có liên quan.

Tham khảo thêm về các chứng nhận của trung tâm: Xem thêm